reklama www bydgoszcz

wtyczki cookies
Przepisy prawneZgodnie z przepisami nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, każdy użytkownik odwiedzający stronę internetową powinien być poinformowany na odwiedzanej stronie o korzystaniu przez stronę z plików cookies, zakresie wykorzystywania i działaniu tych plików. Właściciel strony internetowej musi uzuskać zgodę na wykorzystywanie plików cookies od osoby odwiedzającej, a w przypadku jej braku udostępnić informacje o sposobie wyłączenia ciasteczek.
Sankcje prawneBrak wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy (obecne brzmienie Prawa Telekomunikacyjnego w części dotyczącej cookies) może prowadzić do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się zakres naruszenia, dotychczasową działalność oraz możliwości finansowe).

Prezes UKE może nałożyć dodatkową karę pieniężną na kierującego przedsiębiorstwem, osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru kary pieniężnej dla podmiotów, których okres działania jest krótszy niż rok kalendarzowy to 500 000 złotych, a w przypadku czynów, o których mowa w art. 209 ust. 1 pkt 22a, jeżeli podmiot nie osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym przychodu, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 10 000 złotych.
 W terminie 30 dni od dnia otrzymania od Prezesa UKE żądania dostarczenia danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pienięznej, każdy podmiot jest zobowiązany je dostarczyć.

W przypadku niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających określenie podstawy wymiaru kary, wysokośc kary jest ustalana w sposób szacunkowy: nie mniej niż: wysokość 300% miesięcznego wynagrodzenia, a w pozostałych przypadkach 500 000 złotych.

Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.

Kary podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Jeżeli uważasz, że zawarte informacje spełniają Twoje oczekiwania zalinkuj tutaj ze swojego ostrzeżenia o ciasteczkach.
© 2013 artevena.pl